Comissió de govern

La Comissió de Govern assisteix i assessora al president, les seves facultats i atribucions són delegades pel president i pel Ple del Consell Comarcal.

La Comissió de Govern està formada per:

Roser Bombardó i Bagaria. Presidenta

 

 

Consellers/res