Junta de govern

La Junta de Govern assisteix i assessora al president/a, les seves facultats i atribucions són delegades pel president/a i pel Ple del Consell Comarcal.

La Junta de Govern està formada per:

- Presidenta: Sra. Roser Bombardó i Bagaria  

- Vicepresident Primer: Sr. Albert Piñeira i Brosel 

- Vicepresidenta Segona: Sra. Cristina Rotellà i Lasheras

- Vicepresident Tercer: Sr. Albert Maurell i Ribot 

- Consellera: Sra. Sílvia Bertran Carrera 

- Conseller: Sr. Isidre Chia i Trilles