Altres serveis

Servei de ciutadania i immigració

La conscienciació i la sensibilització socials són els eixos bàsics del servei. L'objectiu és el de contribuir a la plena integració dels col·lectius d'immigrants a la vida social de la comarca, potenciant la convivència, la cohesió comunitària, la lluita contra l'exclusió social i la igualtat d'oportunitats i d'accés als recursos col·lectius.

Inclou els serveis de:

 • Estudi continu de la situació de la immigració a la comarca
 • Servei d'assessorament laboral
 • Servei d'assessorament jurídic en matèria d'estrangeria
 • Acolliment lingüístic a la Cerdanya (ofert pel Consorci de Normalització Lingüística)
 • Xerrades sobre diferents àmbits d'interès

L'equip està format per un/a tècnic/a d'immigració i un/a agent d'acollida.

El servei és itinerant en diferents municipis de la comarca.

 

Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD CERDANYA)

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones és un servei públic, gratuït i confidencial format per un equip de professionals especialitzats amb l'objectiu principal d'informar, assessorar i orientar sobre tots aquells temes, serveis, activitats, ajuts i recursos d'interès per a les dones de la Cerdanya.

Ofereix:

 • Espai d'acollida i de referència per a les dones i els seus drets.
 • Informar dels recursos comunitaris d'atenció sanitària, social, legal, laboral i afavorir-ne l'ús per part de les dones.
 • Oferir assessorament jurídic i psicològic a les dones que ho sol·licitin.
 • Promoure xarxes de relació positiva i ajuda mútua, treballant amb la comunitat i el teixit associatiu femení.
 • Assessorar, orientar i realitzar una primera atenció a dones en situació de violència masclista.
 • Treballar coordinadament amb tots els serveis i organismes per aconseguir l'abordatge integral de la violència masclista.
 • Actuar com a observatori de la realitat de les dones de la comarca i participar en la definició de les línies prioritàries d'intervenció en els plans o programes de polítiques de dones.
 • Realitzar activitats de sensibilització social en matèria de gènere i igualtat.
 • Assessorament jurídic
 • Atenció psicològica
 • Teleassistència mòbil per a les víctimes de violència per raons de sexe: Es compta amb un servei de teleassistència mòbil per a les víctimes de violència per raons de sexe que disposin d'una ordre de protecció. Oferint una atenció immediata i a distància; assegurant una resposta ràpida davant les eventualitats que els puguin passar, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i sigui quin sigui el lloc on es trobin.

El servei és itinerant en diferents municipis de la comarca.

 

Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Projectes comunitaris

Psicomotricitat a les llars d'infants

Destinat als infants de les llars d'infants de la comarca. L'objectiu és ajudar-los/les a adquirir seguretat en els seus moviments, aprendre a ser autònoms/es, gaudir de diferents sensacions corporals i sobretot relacionar-se els/les uns/es amb els/les altres.

L'equip està format per professionals de la psicologia, la psicomotricitat i la fisioteràpia.

Espai familiar "Juga amb mi"

És un espai familiar d'acompanyament en la criança per a famílies amb nens i nenes d'1 a 3 anys.

El projecte es divideix en dos moments:

Primer, pares i mares i fills/es comparteixen la sala amb material motriu i lúdic adaptat a l'edat dels nens/es. L'objectiu és crear un espai privilegiat de joc on poder acompanyar el vostre fill/a en les petites/grans descobertes del dia a dia.

Després, el grup es separa en dos espais. Mentre els nens i nenes canten, pinten, juguen, escolten contes... els pares i mares tindreu un lloc on parlar, reflexionar, comentar dubtes, problemes o inquietuds. L'objectiu és compartir experiències amb altres pares i mares que tenen fill/es d'edats similars.

L'equip està format per professionals de la psicologia i la psicomotricitat.

Serveis socials bàsics

Serveis Socials d'Atenció Primària

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i les usuàries i als àmbits familiars i social. Són un conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals, integrat pels respectius equips tècnics que tenen per objecte promoure mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d'exclusió.

L'atenció Social té caràcter polivalent i comunitari per tal de poder assumir les demandes diverses d'atenció social i desenvolupar respostes en l'àmbit propi de convivència i relació de les persones destinatàries dels serveis.

Què ofereixen:

 • Detecció de situacions de necessitat personal, familiar i comunitària.
 • Informació, assessorament i orientació a persones, famílies o grups, en relació a drets, recursos i actuacions socials.
 • Proposta i establiment del programa individual d'atenció a la dependència.
 • Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups, especialment si hi ha menors.
 • Gestió i prestació dels serveis d'atenció domiciliària.
 • Tramitació i seguiment de programes i prestacions.
 • Impuls de projectes comunitaris i programes transversals, destinats a la integració i participació social de les persones, famílies i grups.
 • Derivació als serveis socials d'atenció especialitzada, especialment els d'atenció diürna, tecnològica i residencial i coordinació amb aquests serveis.

Els serveis socials bàsics van dirigits a tota la població en general, i especialment aquelles persones, famílies o grups amb dificultats de desenvolupament i d'integració a la societat, manca d'autonomia personal, disminucions físiques, psíquiques o sensorials, problemes familiars o marginació social.

Els equips bàsics d'atenció primària estan formats per diplomats/ades en treball social i educació social i treballadors/es familiars.

Els equips són itinerants en diferents municipis de la comarca.

Servei d'atenció a domicili

Conjunt d'accions organitzades per prestar suport personal, atenció i ajut especialment a les persones amb dificultats de desenvolupament, manca d'autonomia personal, disminució o una problemàtica familiar especial, desplaçant els serveis necessaris al domicili, per tal d'evitar o retardar situacions d'internament i mantenir l'usuari/a en el seu medi amb garanties d'una atenció adequada.

Les treballadors/es familiars són els/les professionals que es responsabilitzen de l'execució i l'atenció directa de l'atenció domiciliària d'acord amb un pla d'intervenció definit per l'equip d'Atenció Social Primària.

Servei de teleassistència

Servei que permet millorar l'autonomia de les persones grans que viuen o passen moltes hores soles. Aquest servei millora la qualitat de vida de les persones usuàries en oferir companyia i atenció permanent sempre que ho necessitin; és un servei de 24 hores els 365 dies de l'any.

S'adreça prioritàriament a les persones grans o amb discapacitat que visquin soles, i a aquelles persones que tenen problemes de mobilitat o passin moltes estones soles.

Té la intenció de pal·liar les necessitats derivades dels processos d'envelliment o d'atenció a les persones en situacions de dependències.

Centre Obert

Servei diürn de caràcter preventiu i de suport dels aprenentatges bàsics, fora de l'horari escolar.

El centre obert ofereix: acolliment i convivència, suport als aprenentatges bàsics, transmissió de pautes i valors, atenció individual i en grup, derivació i integració a altres recursos de la comarca.

Es porta a terme a Bellver de Cerdanya (dilluns i dimecres) i a Puigcerdà (dimarts i dijous).

L'equip està format per un/a educador/a social, dos/dues monitors/es i voluntariat.

 

Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. - Tel. 972 88 48 84

Serveis socials especialitzats

Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP CERDANYA)

És un conjunt d'actuacions adreçades als infants des del naixement fins als sis anys i les seves famílies, que presentin un trastorn en el seu desenvolupament o es trobin en risc de patir-lo. I potenciar el suport a la criança com a factor protector i preventiu.

L'objectiu d'aquesta atenció és que aquests infants rebin tot allò que pugui facilitar la seva capacitat d'autonomia i benestar.

L'equip està format per professionals de la psicologia, la logopèdia, la fisioteràpia i la neuropediatria

 

Contacte CDIAP CERDANYA: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. - Telèfon: 972 14 13 13

Servei de transport adaptat

El servei de transport adaptat es configura com un servei social d'atenció de primer nivell per les persones amb mobilitat reduïda. Es tracta d'un servei generalment porta a porta que té com a finalitat facilitar el transport de les persones amb discapacitat i/o dependència reconeguda amb problemes de mobilitat, associades a un problema social i familiar que no els permeti el desplaçament sense ajuda; a fi i efecte que puguin accedir als serveis socials d'atenció especialitzada, o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en l'entorn.