DOGC- Mesures urgents

Mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut, i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributaria i econòmica pdfDOGC-8089-19-3-2020.pdf

SUSPESA Subhasta de caça 2020 / SUSPENDIDA Subasta de caza 2020 - COVID-19

Degut a la declaració de l'Estat d'Alarma de tot el país, d'acord amb el Reial Decret 463/2020, per el qual es declara l'estat d' alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada por el COVID-19, es suspen el termini de presentació d'ofertes d'aquest contracte. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present Reial decret o, si s'escau, les pròrrogues de la mateixa. Igualment es suspen l'acte públic de subhasta programat pel dia 24 de març no establint la data fins a una nova resolució degut a les circumstancies actuals.

Debido a la declaración del Estado de Alarma de todo el país de acuerdo con el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covidien-19, se suspende el plazo de presentación de ofertas de este contrato. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente Real Decreto o, en su caso, las prórrogas de la misma. Igualmente se suspende el acto público de subasta programado para el día 24 de marzo no estableciendo la fecha hasta una nueva resolución debido a las circunstancias actuales.

Decret de Presidència de data 16 de març de 2020 la presidenta ha dictat resolució núm. 80/2020

Declaració dels serveis públics essencials del Consell Comarcal de la Cerdanya per a la gestió de l'emergència i facultar els responsables d'àrea a establir mesures organitzatives per garantir la prestació continua dels serveis públics essencials tot amb la protecció de la salut de treballadors/es i ciutadans/es pel risc de propagació i contagi de la malaltia COVID-19.

Us el podeu descarregar: pdfcertificatb-Dec-80-20.pdf